COMMISSION SOCIALE

PLAN DE TRAVAIL

DOSSIER ENVIRONNEMENT:

RODOBE HO AN’NY TONTOLO IAINANA

Teny miverimberina ,fanentanana faheno ,fampitandremana saika mandavanandro ny hoe « Simba ny tontolo iainana « , »arovy ny tontolo iainana« .Ny tontolo iainana dia izay manodidina ny zanak’olombelona ,ny natiora ,ny zava-boahary ary ny fiaraha-monina.Misongadina amin’izany ny rivotra iainana sy ny fikorontanan’ny fiaraha-monina.Noho izany ,manana adidy feno amin’ny fakajiana sy fanatsarana izany ny tsirairay isam-batan’olona ,ny fianakaviana ary mitatra any amin’ny sehatra goavana kokoa.Ny fahita anefa dia ny any amin’ny sehatra ambony no mahatsiaro ho tompon’andraikitra fa ny isam-batan’olona dia tsy mahatsapa fa izy no voalohany tompon’antoka amin’izany ka tsy tokony hiandrasana ny hafa.
Eo anatrehan’izany ny TAMIFA Madagascar dia mametraka ho isan’ny tanjony ny fiarovana ny tontolo iainana eo amin’ny atrik’asa rehetra sahaniny satria mameno ny fampivelarana ny maha olona izany.Ka izahay ato amin’ny « commission sociale« dia mitondra fanentanana antsika hoe: Manomboka amiko indrindra ny fandaminana ny tontolo iainako satria miantoka ny fahasalamako ny fahadiovany,mitsinjo ny taranako ny tsy fahasimbany ary manampy ahy  amin’ny fihariako ny harena sy ny angovo entiny.

PROGRAMME EDUCATION ENVIRONNEMENTALE APPLIQUEE

EDENA 2011

FILAZANA

Ho entina manatanteraka ny vina « Madagasikara, tany meva », ny Fondation Tany Meva amin’ny alalan’ny fandaharan’asa EDENA (éducation environnementale appliquée) dia manohana ireo tetikasa izay manana tanjona amin’ny famporisihana ny fandraisana andraikitra sy ny fananana toetra miaro ary mikajy ny tontolo ianana.

Ny Fondation Tany Meva dia manasa ireo sekoly miankina na tsy miankina (ambaratonga rehetra), fikambanana tanora na vehivavy (na fikambanana hafa toy ny fikambanan’ny sembana) vonona ny handray anjara amin’ny fanatanterahana ny tanjona sy ny fahazoana ny vokatra andrasana; mba handray anjara amin’ny fanolorana tetikasa mahakasika ny fanabeazana ara-tontolo iainana. Tetikasa 90 no ho vatsiana vola amin’ity taona 2011 ity.

Ny tetikasa dia tokony ahitana farafahakeliny 3 amin’ireo sehatr’asa tohanan’ny Fondation, izay voatanisa etsy ambany ireo. Tsy maintsy atao ny fitsidihana valan-java-boahary.

Tanjon’ny fandaharan’asa

 • Famolavolana fihetsika sy fomba fanao ho tombotsoan’ny tontolo iainana
 • Fanatsarana ny maha-olona

Vokatra andrasana

 • Fampiharana ny fanabeazana ara-tontolo iainana any an-tsekoly
 • Fahazoahana fahalàlana momba ny harena voajanahary ary ny antony tokony iarovana azy
 • Fampandraisana andraikitra ny mpianatra, ny Ray aman-dReny, ny mponina amin’ny fikarakarana ny tontolo manodidina ny sekoly sy ny Tanàna
 • Fampiharana ireo fenitra sy kalitao momba ny fahadiovana sy ny fahasalamana
 • Fampiasana ireo fitaovana miodina avy amin’ny angovo azo havaozina

Sehatr’asa tohanan’ny Fondation Tany Meva

 • Fandratoana fahalalana avy amin’ny fitsidihana valan-java-boahary
 • Fanatsarana ny faritry ny sekoly na fanamboarana toeram-pilalaovana ho an’ny ankizy sy ny tanora
 • Fanentanana ny Ray aman-dReny sy ny mponina
 • Fampitaovana eo amin’ny sehatry ny fanabeazana ara-tontolo iainana
 • Fampifandraisana ireo sekoly mpahazo tombotsoa
 • Fanamafisana ny fahaiza-manao
 • Fanavaozana na fanamboarana trano fivoahana
 • Fitantanana ny fako
 • Fahazoana rano madio ho an’ny sekoly
 • Fampitaovana ny sekoly amin’ny angovo azo havaozina

Isan’ny tetikasa isam-paritra iasana

§  20 ho an’ny Faritra Atsimo Andrefana (PDD voalohany)

§  70 ho an’ny Faritra rehetra sisa

Mason-tsivana isafidianana ny tetikasa :

Hofantenana amin’ny alalan’ireto mason-tsivana ireto ny tetikasa :

§  Ny tanjon’ny tetik’asa

§  Fifampitohizana sy firindran’ny tanjona, ny paik’ady, sy ny fomba hanaovana azy

§  Fomba entina handrefesena ny vokatra sy ny fiovana azo

§  Tahan’ny vola ampiasaina amin’ny tombony ho azo.

 

Fomba fiasan’ny Fondation :

§  Tsy mihoatra ny Ar 3 000 000 ny famatsiam-bola omen’ny Fondation ary atao in-droa manome izany.

§  Tsy maintsy misy ny fandraisana anjara ara-bola hafa ankoatry ny entin’ny Fondation

§  Ny tetikasa dia tokony hitondra fiovana maharitra eo amin’ny mpahazo tombotsoa aorian’ny tetikasa.

TOROLALANA ANKAPOBENY

a.       Antonta-taratasy ilaina

Ireto avy ny  antonta-taratasy ilaina :

I.      Taratasy fangatahana araka ny modely eo ambany

II.      Ny tetika’asa araka ny modely efa nomena (voir Partie II du canevas)

III.      Ireo antontan-taratasy tsy maintsy ampiharana amin’ny tetikasa (jereo ny fizarana faha III ao amin’ny lasitra).

b.       Fandefasana ny fangatahana

Ny antontan-taratasy rehetra dia tsy maintsy aterina aloha na amin’ny daty voatondro.

 • Azo aterin-tanana avy hatrany
 • Azo alefa paositra (mangataka izahay ny tsy handefana izany amin’ny  lettre recommandée).
 • Azo alefa email (atao « scan » daholo ireo taratasy misy sonia sy tombo-kase)

Dikany iray ihany no alefa aty amin’ny Fondation. Tokony hanana dika mitovy ny mpanolotra tetikasa tsirairay.

Raha mety dia ampiharaho amin’ny tetikasa ny « version électronique » ny tetikasa.

c.        Fandaminam-potoana

Daty

Ora

Toerana

Fisehoan’ny fiantsoana voalohany amin’ny gazety

26 martsa 2011

Fivoriana fampitam-baovao(misoratra anarana izay hanatrika, zaraina amin’ny tranokala Tany meva ireo fanontaniana sy valiny isaky ny fivoriana)

Isaky ny Alarobia

2 ora

Eto amin’ny Tany Meva

Daty farany handraisana ny fangatahana

26 mey 2011

6 ora

Fiandrasana ny taratasy avy amin’ny paositra

06 jona 2011

Fivoahan’ny lisitra voafidy*

24 jona 2011

* : vinavina daty

 

Fanamarihana:

Tsy maintsy manaraka ny modely efa nomena ny fangatahana famatsiam-bola (canevas 2011).

Ny antontan-taratasy feno ihany no afaka mandeha amin’ny dingana manaraka.

Ny tetikasa tsy voafantina dia afaka alaina aty amin’ny Fondation. Mitondrà kara-panondro.

Ity ny adiresy handefasana ny antontan-taratasy fangatahana, farafahatarany ny  alakamisy 26 mey 2011 (manankery ny fitomboky ny paositra):

Programme  EDENA.

Fondation Environnementale Tany Meva

Lot I A I 1 bis Ambatobe (en face du Lycée français)

Antananarivo 103

E-mail : concours@tanymeva.org.mg

Tél. 22 403 99 – 032 11 403 99- 033  02 403 99                     

Azo jerena ao amin’ny tranokala ny mombamomba ity fiantsoana ity : http://www.tanymeva.org.mg


a.       Foto-kevitra ijoroan’ny fandaharan’asa

Mandray anjara ho amin’ny fiovana fitondran-tena eo amin’ny olom-pirenena malagasy manoloana ny tontolo iainana ny fandaharan’asa Edena. Amin’ny alalan’ny sehatr’asa manatsara, miaro ny tontolo iainana no hanatanterahana izany.

Maro amintsika malagasy no mbola tsy nahita maso ny harena voajanahary hananantsika, izay tanisaina sy ampahafantarina ireo any ivelany.

Izany indrindra no nahatonga ny Fondation Tany Meva hanohana ara-bola ny fitsidihana ireo valan-java-boahary hahafahan’ireo ankizy, tanora, mandrato fahalalana ara-tontolo iainana.

Rehefa vita izany fitsidihana izany dia tokony hampiarina izay fahalalana rehetra hita tamin’ny fitsidihana ny valan-java-boahary. Tsy maintsy manatanteraka ireo asa mahakasika ny tontolo iainana noho izany ireo mpahazo tombotsoa. Mifidy amin’ireo efa voalaza ao anatin’ny lisitra eo ambony izy ireo na koa manolotra sehatr’asa hafa izay hitany fa mahomby kokoa.

Entina hampaharitra ny vokatra sy ny fiovana azo, dia tsy maintsy ampidirina ao anatin’ny fandaharam-pianarana n any fandaharan’asa momba ny fanabeazana ny resaka tontolo iainana.

Ny fanabeazana ara-tontolo iainana dia asa mitohy. Ny fandraisan’anjaran’ny tsirairay dia entanina mba hahazoantsika miaraka vokatra sy fiovana azo tsapain-tanana.


 LASITRY NY TETIKASA

Fizarana I. Taratasy fangatahana

[toerana sy daty]

[ANARANA]

Adiresy: ……………………….

Tél : ……………………….

Email : ……………………….

Ho an’Andriamatoa Tale

Fondation Tany Meva

Lot I A I 1 bis Ambatobe

103 ANTANANARIVO

Antony: fanolorana tetikasa ho amin’ny fandaharan’asa EDENA

Réf: ……………………….

Andriamatoa Tale,

Izaho, izay manao sonia eto ambany …… (anarana, fanampiny, andraikitra), araka ny fahefana nomena ahy ao amin’ny fikambanana/ sekoly ……… (Anarana) sy ny fiantsoana tetikasa nataonareo dia voninahitra ho anay ny manolotra ny tetikasa mitondra ny lohateny hoe « …. ».

Ny mombamomba ny tetikasa dia ho hitanareo miaraka amin’ity taratasy fangatahana ity.

Manome toky izahay fa tsy hanao kolikoly na amin’ny endriny inona na amin’ny endriny inona amin’izao fandraisanay anjara amin’ity fiantsoana ity izao.

Marihinay fa ny fandraisan’ny  Fondation Tany Meva ny tetikasanay dia tsy midika fa tsy maintsy ho vatsiana vola izany.

Manao sonia eto ambany izahay ho marik’izany.

Raiso tompoko ny haja ambony atolotray anao.

§  Daty : ……………………….

§  Sonia : ……………………….


Fizarana faharoa. Ny mombamomba ny tetikasa

 

1.       fanamarinana ny tetikasa

1.1           Toerana misy ny tetikasa.

Tanàna Fokontany Kaominina Distrika Faritra

 

1.2          Ireo olana misy eo amin’ny faritra hanatanterahana ny tetikasa

–    Inona ny olona na sakana mahakasika ny toetry ny olona manoloana ny tontolo iainany?

–    Inona ny antony mety mahatonga izany ?

2.       ny mpahazo tombotsoa amin’ny tetikasa

2.1               Mombamomba ny mpanolotra ny tetikasa

Izy no manao fifanarahana amin’ny Fondation Tany Meva

□             Fikambanana

□             Toeram-pianarana

□             Hafa (lazao)

 

Anaran’ny Fikambanana na ny sekoly: ……………………….

Adiresy na Foibe : ……………………….

2.2               Ireo mpahazo tombotsoa

 

Aza adino ny mandefa ny lisitra vonjimaika ho an’ireo hahazo tombotsoa amin’ny tetikasa      

Anaran’ny Fikambanana na ny sekoly: ……………………….……………………….……………………….

Sata :

            Fikambanana

            Toeram-pianarana

            Hafa (lazao)

2.3          Antontan’isa momba ny mpahazo tombotsoa

Mpahazo tombotsoa

Isany

Tombony andrasana

Toka-trano

Lehilahy

18-60 taona

Vehivavy

18-60 taona

Ankizy <18 taona

Antitra

> 60 taona

Mivantana
Tsy mivantana

 


3.       ny tetikasa

 

3.1      Ny tanjona

 

Tanjona ankapobeny

Zava-misy ankehitriny (Etat zéro)

Zava-misy tiana ho azo

 (Etat final)

IOV Impacts (fiantraikany) Fiantraikany= elanelana amin’ny ankehitriny oharina amin’ny ho azo
OG1

Tanjona manokana

Zava-misy ankehitriny (Etat zéro)

Zava-misy tiana ho azo

 (Etat final)

IOV Effets (fiovana)Fiovana= zavatra tsapa fa niova
OS1
OS2

3.2          Ny paikady entina hampaharitra ny fiovana :

Inona ny paikady tokony atao entina manatanteraka ny asa sy mba haharitra ny fiovana azo taorian’ny tetikasa ?

3.3          Ny vokatra andrasana

Vokatra andrasanaVokatra 3 farahakeliny isaky ny tanjona izay ny fitambarany no miteraka ny fiovana ho azo Tondro Zavatra azo refesina tsara : isa, lanja, velarana….. Tsindriana ny fotoana sy ny toerana hahazoana ny vokatra Fomba handrefesana azy Fotoana handrefesana azy
RA1.1
RA1.2
RA1.3

 

3.4          Ny asa atao

Ny vokatra dia azo avy amin’ny fitambaran’ny asa atao rehetra mandritra ny tetikasa

 

Vokatra Asa Tompon’andraikitra Zavatra ilaina : olona, fitaovana

Tanjona manokana 1 :………………………….

Tondrom-pandrefesan’ny fiovana :…………………….

Vokatra 1.1 :Tondrom-pandrefesana : Asa 1.1.1Asa 1.1.2    
Vokatra 1.2Tondrom-pandrefesana  : Asa 1.2.1Asa 1.2.2    
Vokatra 1.3 :Tondrom-pandrefesana  : Asa 2.1.1Asa 2.1.2    

 


4.      FANDAMINANA NY FANATANTERAHANA NY TETIKASA

Mombamomba ireo tompon’andraikitra hitantana ny tetikasa

+   aza adino ny mametraka izany any amin’ny tovana : A.2.

Ny CV n’ireo tompon’andraikitra dia tsy maintsy ampiarahana amin’ny tetik’asa. Tsy azo azo atao ny mandray andraikitra roa.

§  Tompon’andraikitra voalohany : izay afaka misolo-tena ny sekoly na ny fikambanana, manao sonia ny fifanarahana atao miaraka amin’ny sekoly na ny fikambanana

Anarana sy Fanampiny : ……………………….

Tel. : ……………………….   e-mail : ……………………….

Asa ao anatin’ny sekoly na ny fikambanana : (Filoha, Tale, …..)

§  Tompon’andraikitra ara-bola : mitantana ny ara-bola rehetra : « comptabilité », fanaovana ny tatitra ara-bola, …)

Anarana sy Fanampiny : ……………………….

Tel. : ……………………….   e-mail : ……………………….

Asa ao anatin’ny sekoly na ny fikambanana : ……………………….

§  Tompon’andraikitra ara-tekinika : miantoka ny fahavitan’ny asa rehetra sy ny fahazoana ny vokatra

Anarana sy Fanampiny: ……………………….

Tel. : ……………………….   e-mail : ……………………….

Asa ao anatin’ny sekoly na ny fikambanana : ……………………….

 

5.      fe-potoana sy tetiandro

 

5.1    Faharetan’ny tetikasa :

Fiatombohany : ……………………….                                     Fifaranany : ……………………….

5.2    Tetiandro

 

Volana

1

2

3

4

5

6

7

Vokatra 1.1:Tondrom-pandrefesana :
Asa 1.1.1
Asa 1.1.2
Vokatra 1.2 :Tondrom-pandrefesana :
Asa 1.2.1
Asa 1.2.2

6.      TETIBOLA : alefaso aty amin’ny Fondation ny « fichier  en format Excel »

Kaody :

F:  fampandehanan-draharaha

P: tetik’asa

C:serasera


Fizarana fahatelo. Ireo antontan-taratasy tsy maintsy omena

TOVANA

Mombamomba azy

1

Taratasy Fanamarina-pisokafana ho an’ny toeram-pianarana (dika voamarina ara-panjakana) na sata sy « récépissé de   constitution » ho an’ny ONG sy ny fikambanana.

2

CV n’ireo tompon’andraikitry ny tetikasa

3

Taratasy manamarina ny fiaraha-miasa eo amin’ny toeram-pianarana sy ny fikambanana ivelan’ny toeram-pianarana

4

Teti-bola amin’ny an-tsipirihany ny tetikasa araka ny modely

5

Lisitry ny mpandray anjara vonjy maika (anarana+kilasy+taona)

6

Sary eo am-panombohana ny dingana samihafa

7

Sarin’ireo zaridaina natao teo aloha ho an’ireo efa novatsiana

DOSSIER SIDA:

Les jeunes contre le SIDA avec l’USAID

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s