NY FITANTANAM-BOLAN’NY TAMIFA Madagascar


      Araky ny fanapahana  noraisin’ny  Filan-kevitra foibe ny 22 Mey 2009 izay mbola manan-kery hatramin’izao dia ny latsakemboka (Cotisation)sy ny fanomezana (dons)  avy amintsika Mpikambana no fomba enti-mamelona ny Fikambanana.Nofaritana ho 60 000fmg na 12 000 ar isan-taona ny latsakemboka ka azo atao ny mandoa izany tsikelikely isam-bolana.Ny fanomezana kosa izay amporisihana antsika dia tsy  misy fetrany manokana  fa araky ny nahim-pon’ny tsirairay.

 

Ny Mpitantam-bola sy ireo Mpikambana nomeny fahefana no miadidy  ny fandraisam-bola  araka ny toerana manakaiky antsika.Hevitra mitsidika ary efa an-dalam-pikarakarana azy koa ny hanamoràna ny fandraisana izany amin’ny fampiasana finday (Transfert via telephone).

 

Ireo Fitsipika ifampifehezana sy ny Drafitr’asa (Plan de Travail Annuel)  koa dia samy manoritra ny amin’ny tsy maintsy hamelarana bebe kokoa ny fidiram-bola sy ny fitantanana azy ka arafitra amin’ny alalan’ny fananganana teti-bola izany.Atao mazava koa ny fanaraha-maso ka kendrena ho ara-potoana hatrany no hanatanterahana ny tatitra (Etat  d’exercice du compte financier).

Isan’ny teboka  lehibe hitsarana ny tanjaky ny Fikambanana iray ny fahasalamany ara-bola.Araka izany dia mila milafika  hatrany mandinika akaiky izay fepetra rehetra  ahazoana mampiroborobo ity lafiny ity isika.Mivoy fanaraham-penitra amin’ ny fiatreham-pihariana rahateo ny fifanentantsika hatrizay.Ndao avoitra sy tena  aseho  ato anatin’ny TAMIFA Madagascar izany!

 

NY MPITANTAM-BOLA

 

Herizo RAZAFINDRAMANANA

Ambanilalana Itaosy

TEL: 034 17 446 26

Publicités